Berndt Holmström, jurist:

Låt inte enbart känslorna styra!

 

Att säga ”ja” i kyrkan betyder inte bara att man bekräftar sin kärlek till partnern. Jurist Berndt Holmström i Karis berättar om vad ingående av äktenskap betyder rent juridisk. Och ifall det skulle gå dåligt, vilka konsekvenser ett upplösande av äktenskapet medför.

 

Vilka är de mest centrala juridiska aspekterna av ett äktenskap?

Det viktigaste är den begränsning som utgörs av giftorätten, dvs den vilande rättighet som parterna har till varandras egendom. Det betyder att man t ex inte ensidigt kan sälja bort det hem som man bor i gemensamt. Därtill blir båda underhållsskyldiga.

 

Man lovar ofta att älska i nöd och lust. Är det löftet juridiskt bindande?
Nej. Rätten till äktenskapskillnad är en subjektiv rätt som kan användas när som helst utan motivering. Tidigare var t ex påvisad otrohet en förutsättning för skiljsmässa, men idag är det endast en moralisk fråga, inte en juridisk.

 

Är man som gift juridisk bunden att ta hand om varandra?

Jo, det står mycket klart i Äktenskapslagen. Man är underhållsskyldig både gentemot partnern och eventuella barn.

 

Vad händer om man försummar detta ansvar?
Då kan den andra parten gå till domstol och kräva att det fastställs ett underhåll. Det handlar rent konkret om en summa i euro.

 

Blir man ansvarig för sin makes/makas tidigare skulder vid giftermål?
Inte enligt huvudregeln. Man blir dock ansvarig för gemensamma skulder som man skaffar sig under äktenskapet. Även om bara den enes namn står på lånehandlingarna är båda ansvariga om syftet varit gemensamt.
Vilka juridiska band existerar mellan ogifta sambon?

Här är situationen flytande, och jag vill varna för att man inte blandar med svensk lagstiftning som är mera omfattande på området. Huvudregeln är att sammanboende är skilda parter och ifall förhållandet avslutas tar båda sina egna grejer och går. Det finns dock en sambolag, och det kan vid upplösande av samboskap finnas möjlighet till underhåll för den insats man gjort under samboförhållandets gång.

 

Vad är juridiken kring samkönade äktenskap?
Det är ingen större skillnad förutom vissa begränsningar gällande reglerna gällande adoption. Och när man bryter upp gäller samma regler för skilsmässan.

 

OM man bryter upp, vill säga?

Jovisst (skratt), tyvärr har jag som jurist oftast sett de tråkigare sidorna av äktenskapet. Men visst, majoriteten av äktenskapen håller ju fortfarande.

 

Har förlovning någon juridisk innebörd?

Tidigare hade den betydligt mera betydelse, men inte längre. Trolovade kan vägra att vittna mot varandra, och vid ett brytande av förlovningen kan det finnas vissa möjligheter till kompensation om den ena blivit avgörande ekonomiskt beroende av den andra. I praktiken är det väldigt sällan det har någon betydelse.

 

Vilka är de mest centrala juridiska konsekvenserna av upplösande av ett äktenskap?

Det mest centrala är i praktiken ekonomin och giftorätten. Under äktenskapets gång äger var och en sina grejer och kan köpa saker i eget namn och för egna pengar. Men om äktenskapet avslutas kan man säga att all egendom sätts i en hög och den delas på mitten. Den som har mera måste ge åt den som har mindre.

 

Varför är det så?
Då man ingår äktenskap har man bundit sig till denna uppoffring. Reglerna finns till för att skydda den svagare parten i ett äktenskap, vilket i praktiken ofta är hustrun som lämnat sitt arbete för att sköta hus och barn. Annars skulle hon inte få någonting för den uppoffring och insats hon har gjort.

 

Om man då gifter sig rikt, och lämnar in skilsmässoansökan dagen efter vigseln. Delas det då också 50/50?
I extrema fall kan den med större tillgångar begära en jämkning som avviker från huvudregeln. Men om äktenskapet pågått ett år eller två blir det mera osäkert om en jämkning kan fås.


Hur löper processen vid en skilsmässa?

Om någon av parterna lämnar in en ansökan om skilsmässa fastställer domstolen en betänketid som är minst sex månader och högst ett år. Syftet är att makarna under betänketiden ska försöka hitta tillbaka till varandra. Det tar alltså i praktiken ungefär sju månader att skilja sig. Om makarna bott separat i över två år kan slutgiltig skilsmässa beviljas direkt.

 

Kan t ex bevisad otrohet spela in vid bouppdelning vid skilsmässa?

Nej, inte enligt huvudregeln.

 

Hur påverkar ingånget äktenskap vårdnadsrätt för barn?

Om ett barn föds utanför äktenskapet gör myndigheterna en utredning om faderskap, och då fastställs en underhållsskyldighet. Den förändras inte fast paret flyttar isär. Vid en skilsmässa är det i sista hand domstolen som bestämmer vårdnadsrätt om inte makarna kan komma överens.

 

Vad händer med makens/makans egendom ifall denne dör?
Först görs en avvittring som bestämmer vilken egendom som anses tillhöra den avlidne. Sedan träder arvsrätten in, och egendomen ges i första hand till barn och barnbarn, i andra hand till föräldrar och i sista hand till föräldrars syskon. Kusiner är de första som inte ärver enligt finsk lag.


Vad är ett äktenskapsförord?

Det är ett avtal mellan makarna som åsidosätter giftorätten helt eller delvis. Avtalet kan gälla hela egendomen eller bara detaljer av den. Avtalsfriheten är total. Äktenskapsförord kommer oftast på fråga när den ena parten har en större förmögenhet.

 

Vill du som jurist rekommendera äktenskapsförord till alla brudpar?

Nej, inte nödvändigtvis. Ibland är det helt onödigt. Och ibland kan folk som gjort upp ett äktenskapsförord ångra sig efter många år av äktenskap och då går det att ändra, i sista hand genom att kombinera det med ett testamente om man inte vill upphäva det helt och hållet.

 

Äktenskapsförord är kanske inte så romantiskt?

Det är sant, men som jurist tycker jag att man inte alltid ska låta bara känslorna styra. Vissa kan uppleva äktenskapsförordet som ett misstroendevotum och bevis på att den andra inte älskar på riktigt. Men som sagt, ett äktenskapsförord kan upphävas om man märker att kärleken håller.

 

Vad är ett skenäktenskap?

Termen existerar inte i någon lag, men den betecknar ett äktenskap som inte baseras på kärlek utan att det finns en annan agenda i bakgrunden, t ex att hjälpa en invandrare att få stanna i landet.


Är det olagligt att ingå ett skenäktenskap?

Enligt lagen får man gifta sig av vilken orsak som helst, så själva äktenskapet kan inte på något sätt annulleras trots att skälet till giftermål inte är kärlek. Däremot kan det i fallet med immigration eventuellt konstituera någon form av brott eller vilseledande om det efter vigseln uppenbaras att man inte lever tillsammans.


Bör man tänka på något särskilt om ena parten är utlänning?

Om man bor i Finland och gifter sig i Finland gäller finsk lag. Därmed ingen skillnad rent juridiskt. Å andra sidan kan det i praktiken vara ett stort steg att brygga över kulturskillnader mellan folk från helt olika kulturer.

 

 

copyright sign    Mathias Nylund / brollop.fi i samarbete med Juristbyrå Berndt Holmström.

Texten baserar sig på en utskrift av en intervju mellan Mathias Nylund och Berndt Holmström i oktober 2012.  Intervjun finns som video här och del 2 här.