Tag Archives: tidsbundet avtal

Viss tids arbetsavtal

 

S.k. viss tids arbetsavtal

En svår fråga har alltid varit, i vilken mån en arbetsgivare får anställa en person på viss tids avtal, och när avtalen bör anses utgöra en fast anställning.

Huvudregeln är, att korta avtal efter varandra, också med en kort tid ledigt emellan, som helhet skall betraktas som fast anställning. Frågan är bara om gränsen går vid 2, 4 eller 6 avtal efter varandra?

Nu har Högsta Domstolen gett ett färskt utslag, som förtydligar frågan.

Enligt Finlex referat:

A hade åren 2000 – 2006 nästan oavbrutet varit anställd hos en arbetskrafts- och näringscentral (TE-central) i åtta arbetsförhållanden för viss tid. Medel till A:s lön hade delvis erhållits från Europeiska regionala utvecklingsfonden i form av tekniskt stöd. A:s arbetsuppgifter hade till sin natur varit allmänna kontorsuppgifter som var av liknande art och som hänförde sig till den vanliga och bestående verksamheten vid TE-centralen. Av de skäl som framgår av domen ansåg Högsta domstolen att TE-centralen inte hade grundad anledning att ingå arbetsavtalen med A på viss tid. HD 2012:2

Det intressanta här är, att det inte hjälpte fast arbetsgivarens finansiering var bitvis och man sålunda inte kunde ha anställt personen för längre tid. Åtta arbetsförhållanden på kort tid i rad överskrider sålunda tröskeln.

L'inégalité

copyright logo 2012 Berndt Holmström

Bilden: By Frachet (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0],
via Wikimedia Commons